Trafik Cezaları Hakkında
oto servis tamir bakim

Trafik Cezaları Hakkında


     • Trafik cezaları hakkında sıkça sorulanlar.
100 ceza puanını dolduran sürücülere yapılan işlemler nelerdir?
1 defa ( 2 ) ay süre ile geri alınır.
2 defa ( 4 ) ay süre ile geri alınır.
3 defa ise sürücü belgeleri iptal edilir.
Bu durumda olan sürücü belgeleri hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118.maddesinde belirtilen 
1.kez eğitime gönderileceği belirtildiğinden şahıslar her hangi bir sürücü kursunda 40 saat eğitim görmeleri için gönderilir ve kurs gördüğünü belgeleyenlerin sürücü belgesi geri verilir.
2.Defa 100 puanı aşanların ise psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacağını ve bu muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakında olmayanların sürücü belgelerinin geri verilebileceğini belirtmektedir.
Bir yıl içinde 5 kez hız ihlali (Radar) yapanlar hakkındaki işlemler nelerdir?
Hız ihlalini 1 yıl içerisinde 5 kez ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınmaktadır.
Sürücü belgesi geri alınanlar ceza süresi sonunda psikoteknik değerlendirmeye ve psikoterapi uzmanının muayenesine tabi tutularak muayene sonunda sürücü belgesini geri almasında mani hali olmadığı anlaşılanların sürücü belgeleri kendilerine iade edilmektedir
Hız ihlallerinin hesaplanmasında 4550 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 12.03.2000 tarihi öncesi ve sonrasındaki ihlaller birleştirilmeyecektir. Belgelerin geçici olarak geri alınmasında zaman aşımı süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. 5.Hız ihlalinden itibaren süre başlamaktadır.
Alkollü Araç Kullanmanın cezası nedir? Sürücü Belgeme ne kadar süreyle el konulmaktadır?
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesinde alkollü araç kullananlar hakkında;
Taksi, dolmuş, minibüs otobüs, kamyon ve çekici gibi ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin alkollü, diğer araç sürücülerinin ise kanlarındaki alkol miktarının 0.50 promilin üstünde araç kullanan şahısların sürücü belgesine el konulması gerektiğini belirtmektedir. 
Alkolden dolayı alınan sürücü belgeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 15.11.2001 tarihli 0214 sayılı genelgesinde belirtilen şu hususlar uygulanmaktadır.
1.kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alınan sürücü belgeleri büro amirliğimizde (3) ay süre ile muhafaza edilmektedir.
2.Kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alınan sürücü belgeleri bu suçun aynı yıl içerisinde işlenip işlenmediği dikkate alınmadan ( 1 ) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.
3.Kez alkollü araç kullanmaktan dolayı geri alınan sürücü belgeleri yakalayan birim tarafından Mahkemeye sevk edilmekte ve mahkeme kararına göre hareket edilmektedir. Mahkeme bu durumda olan sürücü belgelerine genelde ( 5 ) yıl süre ile ceza vermektedir.
Sürücü belgesine 1 veya 2 kez el konulan şahısların sürücü belgeleri iade edilirken bilgisayar kontrolü yapılarak başka bir suçu bulunmayan şahısların sürücü belgeleri iade edilir. 3 kez sürücü belgesinin geri alındığı tespit edilen şahıslarla ilgili olarak yine 2918 sayılı K.T. Kanununda belirtilen;
Sürücü belgelerinin 3.kez alındığı tespit edilenlerin psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edileceğinin belirtilmesi nedeniyle psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. 

Fahri Trafik Müfettişi nasıl olunur? Aranan şartlar nelerdir?
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4199 Sayılı kanunla değişik Ek.6. maddesi hükümlerine göre yayımlanarak yürürlüğe giren “ Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği ” nin 5 ve 6 ncı maddelerinde Fahri Trafik Müfettişi olacaklarda aranılacak şartlar ve müracaat şekli belirtilmektedir. Buna göre ;
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. En az 40 yaşında olmak,
3. Yüksek okul mezunu olmak,
4. En az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
5. Asli kusurlu trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
6. Müracaat tarihinden geriye doğru toplam 5 yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
7. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
8. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Şartlarına haiz bulunan kişilerden müfettişliğe istekli olanların 2 adet vesikalık fotoğraf, sürücü belgesi ile sabıka kaydını gösterir belgelerin birer suretini dilekçesine ekleyerek ikametgahının bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Trafik Kazalarına kim el koyar?
Trafik kazalarına; adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kazası tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. Jandarma bölgesinde trafik kazalarına Jandarma trafik ekipleri el koymaktadır.
Maddi hasarlı trafik kazasına karıştığımızda ne yapmalıyız?
Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek (154 Alo Trafik), Trafik Ekibi gelinceye kadar onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla v aracınızı yerinden oynatmamakla yükümlüsünüz. 
Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. 
Araç İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Araç Sigortası :
Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle ‘Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği’ hükümleri uygulanır. 
Zarar, Ziyan ve Dava Açma :
Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir. 
Sorumluluğunuz :
İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.
Yaralamalı Trafik Kazasına karıştığınızda ne yapmalısınız?
*Araç sürücüsü iseniz trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almakla, 
*Trafiği, can ve mal kaybını etkileyen, ölümlü , yaralamalı veya hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemekle, 
*Olayın tarafları olarak, istendiğinde bir birimize kimlik bilgileriyle adreslerinizi vermek, sürücü ve kayıt-tescil belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait tarih ve sayılarını vermekle, 
*Olayı, yetkili ve görevlilere bildirerek (154 Alo Trafik), Trafik Ekibi gelinceye kadar veya görevlilerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla, 
*Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araç, taşınabilen veya taşınmayan mal ve mülke zarar vermeniz durumunda; 
*Aracın, mal veya mülkün ilgilisini bulmakla, 
*Bulunmadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görülebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybolmayacak şekilde yazılı bilgi bırakmakla, 
Aracıma çarpıp kaçtılar ne yapmam gerekiyor? Aracın adresini kendim öğrenebilir miyim?
Çarpıp kaçan aracın plakasını alınız, En yakın polis karakoluna müracaat ediniz,Karakolun düzenleyeceği tutanak ile karşı tarafın sigortasından zararınızı tanzim edebilirsiniz.
Aracın adresini kendiniz öğrenemezsiniz, Adres tespiti ve karşı tarafa ulaşma vb. gibi işlemleri müracaat ettiğiniz karakol yapacaktır. 
Aracım çalındı ne yapmam gerekiyor?
En kısa sürede aracınızın çalındığı bölgeden sorumlu polis karakoluna müracaat etmeniz gerekmektedir
Trafik Kazalarında 8 de 8 kusur oranı var mıdır? Sürücü kusurları nelerdir?
Trafik Kazalarında 8 de 8 diye yada bunun gibi bir kusur oranı yoktur, Bu tip kusurları mahkemeler vermektedir. 
1. Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek. 
2. Taşıt Giremez’ trafik işareti bulunan karayolunda veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girmek. 
3. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek. 
4. Arkadan çarpmak.
5. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek. 
6. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. 
7. Şeride tecavüz etmek. 
8. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak. 
9. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. 
10. Manevraları düzenlenen genel şartlara uymamak. 
11. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almamak. 
12.Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmak.
İnternetten Trafik ceza puanımı nasıl öğrenebilirim?
www.egm.gov.tr adlı Emniyet Genel Müdürlüğümüz web sitesinden ceza puanınızı öğrenebilirisiniz.
İnternetten Aracımın borcunu nasıl öğrenebilirim?
www.gelirler.gov.tr adlı Gelirler genel müdürlüğü web sitesinden aracınızın borcunu öğrenebirsiniz.
Aracımı noter kanalı olmaksızın sattım, karşı taraf aracın devrini üzerine almıyor?
Trafik hizmetleri Başkanlığımızın 12.08.1999 Tarihli Noter satışı olmayan araçlarla ilgili yazılarında, Araçlarını noter satış senedi ile satmayan araç sahiplerinin dilekçe ile müracaatlarında ne gibi işlemin yapılacağı aşağıda açıklanmıştır;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20.Maddesinde; " Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir." denilmektedir. Bu nedenle, noterler dışında aracı devir alanla satan arasında akdedilen ve el senedi olarak tabir edilen belgelerin tescil kuruluşlarımızca kabulü mümkün görülmemektedir.
Kanunun 20.maddesinde belirlenen şekle aykırı olarak "el senedi" ile yapılan satışa müteakip vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenilmesi amacıyla aracın devri için noter satış senedi düzenlenmesi yönünde uyarılmaları, bunun mümkün olmaması ve alıcı şahsın noter satış senedi yapmaya yanaşmaması veya ilk sahibinin aracı devretmesini takiben bir çok el değiştirmesi durumunda konunun adli mercilere intikal ettirilerek bu makamların vereceği karara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi, görüş ve öneri için : bilgi@bulusoto.com